Regulamin

Regulamin sklepu i strony internetowej sklepu Krzywo Wyszło dostępnego pod adresem www.krzywowyszlo.pl

PRZEDMIOT REGULAMINU
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego i strony internetowej dostępnej pod adresem www.krzywowyszlo.pl oraz zasady korzystania z usług świadczonych / świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.krzywowyszlo.pl (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego i strony internetowej dostępnej pod adresem www.krzywowyszlo.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.krzywowyszlo.pl
 2. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.krzywowyszlo.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 3. Strona internetowa – całość serwisu internetowego dostępnego pod www.krzywowyszlo.pl
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
 5. Towar – produkty prezentowane i sprzedawane w Sklepie internetowym.
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HADSY AGNIESZKA IWANOWSKA a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 9. Sprzedający – HADSY AGNIESZKA IWANOWSKA,  ul. Żuławska 3a/6, 80-062 Gdańsk, NIP 8491566004
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis jest prowadzony przez HADSY AGNIESZKA IWANOWSKA, ul. Żuławska 3a/6, 80-062 Gdańsk.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
  b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
  c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Dokonanie zakupu produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie internetowym.
 2. Informacje podane na stronach internetowych i podstronach www.krzywowyszlo.pl, w tym informacje o prezentowanych produktach oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w przypadku produktów personalizowanych za pomocą formularza kontaktowego bądź za pomocą e-maila dostępnego na Stronie internetowej.
 4. W określonych przypadkach złożenie Zamówienia wymaga potwierdzenia dostępności produktu. Potwierdzenie dostępności produktu nastąpi drogą e-mailową lub telefonicznie.
 5. Każdy dokonujący Zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Strony internetowej usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Internetu. 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie internetowym wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.krzywowyszlo.pl, dokonać wyboru produktu, sprawdzić jego dostępność oraz podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie internetowej.
  3. W celu zakupu produktu personalizowanego należy skontaktować się ze Sprzedającym za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt” lub wysłać wiadomość na adres e-mail kontakt@krzywowyszlo.
  4. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie internetowej.
  7. Aby sfinalizować Zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania Zamówienia tj.
   a. imię i nazwisko
   b. adres dostawy
   c. e-mail
   d. telefon kontaktowy
  8.  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   a. przedmiotu Zamówienia,
   b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują).
  9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie odpowiedniego oznaczającego zakup i zapłatę.
  10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  11. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem uiszczenia opłaty i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  13. Umowa sprzedaży nie ma formy pisemnej. Zawierane jest poprzez fakt złożenia Zamówienia i uiszczenia opłaty przez Klienta oraz potwierdzenia Zamówienia przez e-maila wysłanego przez lub w imieniu Sprzedającego.

WYSYŁKA I DOSTAWA

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki.
 2. Koszty przesyłki w wysokości 15 zł brutto, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Ceną ostateczną, wiążącą Sprzedającego i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Klient ma możliwość odbioru osobistego Towaru w miejscu ustalonym przez Sprzedającego na terenie Gdańska.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia oraz w potwierdzeniu Zamówienia wysyłanym drogą e-mailową.
 5. Dostawa Towarów odbywa się tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. Termin realizacji wysyłki Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia (z wyjątkiem sytuacji, w których Sprzedający w widocznym miejscu na Stronie internetowej informuje inaczej). Termin realizacji wysyłki produktów personalizowanych ustalany jest każdorazowo przez Sprzedającego.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za pomocą przelewu bankowego, płatności BLIK, płatności przelewem internetowym Paynow, płatności kartą VISA oraz Google Pay.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając w terminie 14 stosowne oświadczenie na piśmie lub e-mailem na adres kontakt@krzywowyszlo.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Agnieszka Iwanowska, ul. Żuławska 3a/6, 80-062 Gdańsk.
 3. Zwracany przez Klienta Towar musi pozostać w oryginalnym opakowaniu oraz przed wysyłką powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. W przypadku zwrotu Klient wybiera formę dostawy oraz ponosi koszty związane z wysyłką odsyłanego Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi otrzymaną od niego płatność za Towar (Sprzedający nie zwraca kosztów dostarczenia rzeczy). Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI

 1. W przypadku, gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a. regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b. regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego e-mailem na adres kontakt@krzywowyszlo.pl a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 10. Sklep nie ponosi kosztów przesyłki reklamowanego i zwracanego Towaru.

DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie internetowym jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkboxa) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz pola (checkboxa) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie internetowym będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu internetowego, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkboxa) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest HADSY AGNIESZKA IWANOWSKA, ul. Żuławska 3a/6, 80-062 Gdańsk.
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep internetowy.
 6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmie przewozowej (spedycyjnej) w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
 7. Dane przetwarzane są również przez PayU – podmiot związany z realizacją płatności za zamówienie.
 8. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 9. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 10. Klient w każdym czasie, ma prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych, wysyłając e-maila na adres: kontakt@krzywowyszlo.pl
 11. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu internetowego oraz innych informacji marketingowych związanych ze Stroną internetową.
 12. Użytkownik może mieć możliwość (jeśli rozwiązania Strony internetowej na to pozwalają) zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sprzedającego drogą e-mailową na adres kontakt@krzywowyszlo.pl. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.
 13. Strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies i zarządza nimi na zasadach opisanych w Polityce prywatności.
 14. Pozostałe kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie treści zawarte na Stronie internetowej podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od 10.11.2022 roku.
 4. Sprzedający ma prawo do zmian w Regulaminie. Klientów obowiązuje aktualna wersja dokumentu, dostępna pod adresem www.krzywowyszlo.pl
 5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów o świadczenie usług przed zmianą Regulaminu.
 6. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszego dokumentu, należy pisać na adres: kontakt@krzywowyszlo.p
Shopping Cart